Untitled Document

สำนักงานคณบดี

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการประจำคณะ

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร     ตันติสันติสม                ประธาน

2.       นายสิริพัฒน์                         เสวิกุล                      รองประธาน

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ         ทูลพานิชย์กิจ              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.       นายกันตบัณฑิต                     ฉันทศักดา                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต        อู่อ้น                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติมา       ศรีอุดม                     กรรมการ

7.                 ผู้ช่วยศาตราจารย์แวววารี          ทองประดิษฐ               กรรมการ        

8.       นางชมพูนุท                          ผลกล้วย                              กรรมการ

9.                 นายฉัตรมงคล                       จันทราทิพย์                กรรมการ

10.   นางสาวพนิดา                       เอกวรรณัง                 กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหาร

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร     ตันติสันติสม                คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2.       นายสิริพัฒน์                         เสวิกุล                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

3.       ดร.สุทธิภา                           วงศ์ยะลา                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ        ปลั่งพงษ์พันธ์              รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ             วงศ์ทองคำ                 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ                                                                                       กิจการพิเศษ

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี         ทองประดิษฐ               ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

7.       นางชมพูนุท                          ผลกล้วย                             ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

8.       นายยุทธนา                          วงศ์วีระโยธิน              ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

9.       นายฉัตรมงคล                       จันทราทิพย์                ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

                                                                             สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ           สัตตาคม                   ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                       และหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติมา        ศรีอุดม                     หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

12. ดร.ก่อกุล                             กีฬาพัฒน์                  หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด

13.   ดร.นภสร                              เจริญโพธิ์                   หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการ

                                                                    ทรัพยากรมนุษย์

14.   นางสาวลวัณกร                      สร้อยมาต                  หัวหน้าแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                         

15.   นางสาวพนิดา                        เอกวรรณัง                 รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

สาขาวิชาการตลาด

1.       ดร.ก่อกุล                             กีฬาพัฒน์                 

2.                 อาจารย์อรนี                         บุญมีนิมิตร      

3.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ             วงศ์ทองคำ

4.       อาจารย์อดิเทพ                      ครุฑธามาศ

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1.       อาจารย์ฉัตรมงคล                   จันทราทิพย์

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย           จัตุรัตน์

3.       อาจารย์สิริกร                        เลิศลัคธนาธาร

4.       อาจารย์ฐิตาภา                      บำรุงศิลป์

5.       อาจารย์นิสา                         บุญทะสอน

          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.       อาจารย์ชมพูนุท                     ผลกล้วย

2.                 อาจารย์สุรินทร์                     สมคำ

3.       อาจารย์ศศิพิมล                     แสงจันทร์

4.       อาจารย์พงษ์รัตน์                    วิสิทธิ์

5.       ดร.ชยุตม์                             วะนา                      

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1.       อาจารย์ยุทธนา                      วงศ์วีระโยธิน

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์   ยศไกร

3.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์    ทองคำชื่นวิวัฒน์

4.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์      เจนวิถีสุข

5.       อาจารย์แสงระวี                     กระจ่างศาสตร์

6.       ดร.สุทธิภา                           วงศ์ยะลา

7.       อาจารย์วรวุฒิ                       ภักดีบุรุษ

8.       อาจารย์พรเพ็ญ                      ชวลิตธาดา

9.       อาจารย์เจตน์                        จารุพันธ์  

10.   อาจารย์ภานุชฏา                    ศิระยุทธโยธิน

11.   อาจารย์อมรเทพ                     สกุณา

12.   อาจารย์พิชิต                         ธิอิ่น

13.   อาจารย์สุนิศา                       เพี้ยนโอสถ

14.   อาจารย์ศิริเกศ                       คุ้มพิทักษ์

15.   ดร.พสิษฐ์                            โสภณพงศพัฒน์

16.   อาจารย์กมลชนก                    ยวดยง

17.   อาจารย์เพิ่มพร                      ณ นคร

18.   อาจารย์กนกพรรณ                  วิบูลยศริน

          สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.       ดร. นภสร                           เจริญโพธิ์

2.       อาจารย์อรุณรัตน์                    คล้ายพงษ์

3.       ดร.กุลวีณ์                            วุฒิกร

4.       ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปรางค์มณี   เดชคุ้ม

5.       ดร.ชนิดา                             ลีลาสุวรรณสิริ

          สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติมา       ศรีอุดม

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล         สุขเกษม

3.       อาจารย์อลิสา                       ประมวลเจริญกิจ

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.       อาจารย์นันทินี                      สุดโททอง

2.       อาจารย์ภัทรมน                     กล้าอาษา

3.       อาจารย์เอกบดินทร์                 เกตุขาว

4.       อาจารย์สมเอก                      ชุณหประเสริฐ

5.       อาจารย์เล็กฤทัย                     ขันทองชัย

6.       อาจารย์สุรเชษฐ์                     จันทร์งาม

7.       อาจารย์โอปอ                        กลับสกุล

8.       ดร.สุรชาติ                           บัวชุม

9.       อาจารย์รินทร์ลภัส                  ศักดิ์ชัยวัฒนา

10.   อาจารย์ลวัณกร                     สร้อยมาต

          สาขาวิชาการจัดการ 

1.       ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรโชติ            สัตตาคม

2.       ดร.กัลยกร                           กลายสุข

3.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร     ตันติสันติสม

4.       อาจารย์ศศิกานต์                   จรณะกรัณย์

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา           แสงตาล

6.       อาจารย์นวระ                       ทาสุวรรณ

7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์         ขันติวัฒนะกุล

8.       อาจารย์สิริพัฒน์                     เสวิกุล

9.       อาจารย์นภัสสร                     ตื่มสูงเนิน

10.   อาจารย์อาจารีย์                     ประจวบเหมาะ

11.   อาจารย์นุชนาถ                     มีสมพืชน์

12.   อาจารย์ชนินทร์                     พุ่มบัณฑิต

13.   อาจารย์ชลธิชา                      ทิพย์ประทุม

14.   อาจารย์สุมนา                       จันทราช

15.   อาจารย์ดวงพร                      คงพิกุล

16.   ดร.กรธวัฒน์                         สกลคฤหเดช

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี         ทองประดิษฐ

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ        ปลั่งพงษ์พันธ์

3.       อาจารย์สุภาพันธ์                    สายทองอินทร์

4.       อาจารย์อนุวัฒน์                     ภักดี

5.       อาจารย์พัชราภรณ์                  กิตติวิเศษกุล

6.       อาจารย์ธิษตยา                      รุ่งเดชธนาลัย

  

 เข้าสู่ระบบ

  
 ชื่อผู้ใช้ :
  
 รหัสผ่าน :
  
  
  
  
มีนาคม 2561
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  

Copyright © 2016-2017, Faculty of Management Science. All Rights Reserved.