Untitled Document

Faculty of Management Science

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

 

ปรัชญา (Philosophy)

          “ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวทันโลก”

 

วิสัยทัศน์(Vision)

          คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม ความรู้ และคุณภาพเข้าสู่สังคมการประกอบการและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

พันธกิจ(Mission)

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม และคุณภาพในการเป็นนักปฏิบัติสู่สังคม               การประกอบการและประชาคมอาเซียน

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรียน              การสอน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

3.  บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วม

4.  ทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย              รวมถึงแนวทางตามพระราชดำริและสิ่งแวดล้อม

5.  การบริหารจัดการหลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ

1. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เข้าสู่สังคมประกอบการและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงแนวทาง พระราชดำริและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  (Goal)    

1.       ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ

2.       มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

3.       มีหลักสูตรระยะสั้นตามศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

4.       มีผลงานและกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ

5.       เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารองค์กรภายใต้หลักการ มีธรรมาภิบาล (Good  Governance) โดยเน้นการมีส่วนร่วม

 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(CASE TALK)

          คณะวิทยาการจัดการ  มุ่งดำเนินงานตามนโยบายหลักในการพัฒนาบัณฑิตให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้

C  -  Creative        =   มีความคิดสร้างสรรค์

A  -  Attitude         =   มีทัศนคติเชิงบวก

S  -  Skill              =   มีทักษะความชำนาญในวิชาชีพ

                E  -  Ethics            =   มีจริยธรรม  คุณธรรม  ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

T  -  Technology    =   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

A  -  Analysis         =   มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล

L  -  Leadership      =   มีความเป็นผู้นำ

K  -  knowledge     =   มีความรู้ ความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและ

                                สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 

ประวัติ คณะวิทยาการจัดการ

          Faculty of Management Science

 

ที่ตั้ง

          อาคาร 9 และอาคาร 9/1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

          โทรศัพท์ 0-2942-6900-99 ต่อ 4004  โทรสาร 0-2512-2937

 

ความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในลักษณะวิทยาลัยครู  สังกัดสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์  ใช้ชื่อว่า  “คณะวิทยาการจัดการ”   เปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  หลักสูตร 2 ปี  วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์และธุรกิจการท่องเที่ยว  ระดับปริญญาตรี  (ศศ.บ.)  หลักสูตร 4  ปี  วิชาเอกบริหารธุรกิจและระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2  ปี  วิชาเอกการจัดการทั่วไป

          พ.ศ. 2528  ดร.ทัศนีย์  แซลบี้  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ ต่อมาได้ลาออกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธำรง  กมลเสรีรัตน์  รองหัวหน้าคณะวิชา  ดำรงตำแหน่งแทน

          พ.ศ. 2529  อาจารย์กนก ใบบัว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา ได้จัดตั้งภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขึ้นและได้เปิดรับนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 1วิชาเอกนิเทศศาสตร์   บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

          พ.ศ. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  คูสกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ     มีการบริหารงาน แบ่งเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่  การเงินและการบัญชี  บริหารธุรกิจและสหกรณ์   การจัดการทั่วไป

          พ.ศ. 2532-2533 ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเพชร  เลิศพิเชฐ  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  คณะวิทยาการจัดการ  แบ่งการบริหารงานเป็น 5ภาควิชา  คือ ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ทั้งนี้ได้สร้างห้องอัดขยายภาพและทำป้ายหินอ่อนชื่อคณะวิชา

                พ.ศ. 2534-2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล  นรพัลลภ  ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาการจัดการ ได้ก่อสร้างอาคาร 9/1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค) และได้จัดทำตราสัญลักษณ์ของคณะซึ่งออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู      มีมั่งคั่ง 

พ.ศ. 2536-2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  พลเตชา  ดำรงตำแหน่งหัวหน้า

คณะวิชาคณะวิทยาการจัดการ  มีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์  ห้องประชุม 915/1 และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยครูจันทรเกษมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  เช่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศฮังการี และประเทศแคนาดา   เป็นต้น

 

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏประกาศ  ในพระราชกิจจานุเบกษากำหนดให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ  จันทรเกษม

          พ.ศ. 2538-2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  รัตตากร  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นคณบดีคนแรกตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ริเริ่มกำหนดแผน       กลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ในการบริหารงาน

          พ.ศ. 2542-2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสัมพันธ์  มาประณีต ดำรงตำแหน่งคณบดีคนต่อมา  และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันราชภัฏ  และเริ่มมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2546-2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ตันติสันติสม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2547

 

          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  14  มิถุนายน  2547 และใช้ถัดจากวันประกาศ  คือวันที่ 15 มิถุนายน  2547   กำหนดให้สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

พ.ศ.  2548-2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ตันติสันติสม  ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  เมื่อเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยมหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการบริหารมาไว้ที่คณะ  เปลี่ยนการบริหารจากโปรแกรมวิชาเป็นการบริหารตามหลักสูตรวิชา และมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

ระหว่างปีงบประมาณ  2549  คณะได้มีการปรับปรุงการบริหารงานจากโปรแกรมวิชา  เป็น  2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยแยกเป็น  9  สาขาวิชา  ประกอบด้วย

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

9.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชานิเทศศาสตร์

          - แขนงการประชาสัมพันธ์

          - แขนงวารสารศาสตร์

          - แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่ 20  ธันวาคม  2549   ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอลล์ประเทศจีน และโรงแรม La Diligence ประเทศฝรั่งเศส  ในการส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงเป็นการขยายเครือข่ายสู่สากลมากยิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ  ระหว่างปี  2550-2555   เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   และการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงทางการตลาดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

·       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ  โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อเสนอแนะและให้ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในคณะ

·       มีโครงการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก  โดยใช้ความรู้ความสามารถจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเป็นวิทยากร

·       ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อกลับมาเป็นศักยภาพที่สำคัญของหลักสูตรและคณะต่อไป

·       มีการจัดทำห้องปฏิบัติการต่าง เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning)  ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและห้องปฏิบัติการโรงแรม

·       มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ ทันสมัยมากขึ้น เช่นห้องสตูดิโอ ห้องประชาธิบดี  ห้องประชุม 915/1  ห้องตัดต่อ  ห้องบันทึกเสียง  ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ 

·       มีการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มืออาจารย์พิเศษ  และคู่มือนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 

·       มีการติดตั้งวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ

·       มีการใช้ระบบป้องกันไวรัส Office Scanสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2552  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 1  แขนง คือ แขนงการโฆษณา

ในปี พ.ศ.  2554  คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ดังนี้

1.       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)

2.       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

-          สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3.       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

-          สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

-          สาขาวิชาการตลาด

-          สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขาวิชาการจัดการ

4.       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

-          สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-          สาขาวิชานิเทศศาสตร์

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา  ได้แก่

-          กลุ่มวิชา วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์

-          กลุ่มวิชา การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

-          กลุ่มวิชา วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสม ได้เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีนโยบายในการบริหารคณะวิทยาการจัดการโดยมุ่งเน้นการบริหาร 7 ด้าน ดังนี้

                   1. ด้านการจัดการศึกษา/ผลิตบัณฑิต

                   2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างงานวิจัย

                   3.ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

                   4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานแนวทางตามพระราชดำริ และสิ่งแวดล้อม

                   5. ด้านการบริหารจัดการ

                   6. ด้านการพัฒนานักศึกษา

                   7. ด้านการพัฒนาบุคลากร

 

  

 เข้าสู่ระบบ

  
 ชื่อผู้ใช้ :
  
 รหัสผ่าน :
  
  
  
  
มีนาคม 2561
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  

Copyright © 2016-2017, Faculty of Management Science. All Rights Reserved.